Felhasználási Feltételek

A Cartoon Network webhely használata elott figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket. A webhelyre történo belépéssel és annak használatával vállalja, hogy ezeket a felhasználási feltételeket betartja. Ha nem ért egyet az alábbi felhasználási feltételekkel, ne használja a webhelyet. A webhelyet a Turner Broadcasting System Europe Limited ("TBSEL" vagy “mi”) muködteti. A TBSEL fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa, megváltoztassa vagy más módon aktualizálja a felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételekben az ön jogait érinto változásokat a változás elso hetében a honlap kezdo oldalán jelezni fogjuk. Ezen felül javasoljuk, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen nézze meg, hogy annak tartalmával és az esetleges változásokkal mindig tisztában legyen. Ha ilyen módosításról, változtatásról vagy aktualizálásról szóló bejelentés után a szolgáltatást tovább használja, azzal az új feltételeket magára nézve kötelezonek ismeri el. A TBSEL fenntartja magának a jogot, hogy megvonja a hozzáférést, ha úgy gondolja, az illeto nem tartotta be ezeket a felhasználási feltételeket.

VÉDJEGYEK, SZERZOI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A webhelyet a TBSEL (Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom) tartja fenn és muködteti. Telefonszámunk: +44 20 7693 1000. A webhelyen minden anyag, így többek között a szövegek, képek, ábrák, hanganyagok és videoanyagok is szerzoi jogi, védjegy és más szellemi tulajdonjogi oltalom alatt állnak, a jogtulajdonos a TBSEL vagy a TBSEL számára engedélyt adó harmadik fél. A cartoonnetwork.hu és a TBSEL tulajdonában levo, általa üzemeltett, licenszelt vagy engedményezett más webhely anyagát kizárólag személyi és nem üzleti célú felhasználásra szolgáltatja. Ezeket az anyagokat másolni, sokszorosítani, újra közölni, feltölteni, kiposztolni, továbbküldeni vagy bármilyen módon terjeszteni, az e-mail és egyéb elektronikus eszközöket is beleértve, tilos. A tulajdonos elozetes írásos engedélye nélkül az anyagok módosítása, más webhelyen vagy hálózatba kötött számítógépes környezetben történo használata vagy az anyagok személyes jellegu, nem üzletszeru felhasználáson túlmeno használata a szerzoi jogok, védjegyek és más szellemi tulajdonjogok megsértését jelenti és tilos.

HIVATKOZÁSOK

A webhely tartalmazhat más webhelyekre („hivatkozott webhelyek”) mutató hivatkozásokat. A hivatkozott webhelyek elérhetové tétele az Ön kényelmét szolgálja, azokat Ön a saját felelosségére látogathatja meg. A TBSL nem felelos a hivatkozott webhelyek tartalmáért, függetlenül attól, hogy kapcsolata van-e a webhelyek szponzoraival. A TBSEL semmi esetre sem adja támogatását a hivatkozott webhelyeknek.

KÜLDEMÉNYEK

Az e-mailek, megjegyzések, üzenotábla, ötletek, javaslatok, koncepciók és más beküldött anyagok világszerte a TBSEL tulajdonábamennek át. A TBSEL jogosult az adatvédelmi szabályzattal összhangban az anyagok vagy bármely részük mindenféle korlátozás nélküli használatára akár már ismert, akár ezután létrejövo médiában. Anyag beküldésekor, akár személyesen akár megbízott útján történik, belegyezését adja, hogy a TBSEL jogában áll azt vagy bármely elemét publikálni vagy bármilyen más módon használni, a promóciós és reklám célokat is beleértve.

A TBSEL webhely használatával egyidejuleg vállalja, hogy nem küld és más módon sem tesz közzé olyan tartalmat, amely: (a) rágalmaz, rossz hírnevet kelt, becsületsérto, mások magánügyeibe beavatkozó, illetve obszcén, pornográf, sérto vagy fenyegeto jellegu; (b) valamely személy vagy jogi személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogát sérti, ideértve többek között mások szerzoi jogait és védjegyekre vonatkozó jogait is; (c) jogszabályba ütközik; (d) jogellenes tevékenységre hív fel; vagy (e) pénzügyi forrásokat, illetoleg árukat vagy szolgáltatásokat reklámoz, vagy azok igénybevételére hív fel.

A TBSEL felülvizsgálhat, szerkeszthet, törölhet vagy visszautasíthatja a közzétételét minden olyan dolognak, ami saját megítélése szerint nem felel meg a felhasználási feltételeknek vagy ami sérto, illegális vagy mások jogait sérti, káros vagy veszélyezteti mások biztonságát. Tudatában van, hogy a TBSEL jogában áll bármikor bármilyen információt kiadni (a webhelyen információt vagy anyagokat közzétevo személy személyazonosságát is beleértve) a törvények, szabályozások betartása érdekében vagy jogos kormányzati kérésre. Ide tartozhat többek között az illegális tevékenység vagy illegális tevékenységre felbujtó tevékenység gyanújával végzett nyomozás, törvényes bírósági végzés vagy idézés. Ezen felül kiadhatunk önrol bármilyen információt (és ezennel erre felhatalmaz bennünket) a bunüldözo szervek vagy más kormányzati tisztviselok részére, ha azt szükségesnek vagy helyénvalónak látjuk esetleges bunügyek vagy más tevékenységek nyomozása vagy felderítése kapcsán, különösen, ha azok személyi sérülést vagy mások biztonságát is érintik.

Ön vállalja, hogy kártalanítja a TBSEL vállalatot, annak munkatársait, igazgatóit, alkalmazottait, képviseloit, forgalmazóit és kapcsolt vállalkozásait mindennemu harmadik fél általi olyan igény, követelés, tartozás és költség tekintetében, ideértve a jogi képviselet indokolt díjait is, amely az elozoekben rögzített feltételek, nyilatkozatok és garanciák Ön általi megszegésébol erednek.

SZAVATOSSÁG ÉS FELELOSSÉG KIZÁRÁSA

A webhelyen található anyagokat a webhely szolgáltatására vonatkozó bármiféle garancia nélkül jelenlegi állapotukban nyújtjuk. Sem a TBSEL, sem társult, sem semmilyen kapcsolódó jogi személy, sem a létrehozásában, elkészítésében terjesztésésben résztvevo személyek nem garantálják, hogy az anyagok funkciói folyamatosan vagy hibamentesen rendelkezésre állnak, hogy a hibákat kijavítják, hogy a TBSEL vagy a tároló szerver vírusoktól és más káros komponensektol mentes. A webhelyen olvasható anyagok kizárólag szórakoztatási és reklám célokat szolgálnak. A TBSEL nem garantál és nem tesz semmiféle állítást a webhely anyagainak használatára vagy a használat eredményére vonatkozóan azok helytállósága, pontossága, megbízhatósága tekintetében vagy bármilyen más tekintetben.

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy – a TBSEL hanyagságából bekövetkezo halálesetet vagy személyi sérülést kivéve – sem a TBSL, sem a vele együttmuködo vagy vele kapcsolatban álló személyek vagy szervezetek, sem azok alkalmazottai, ügynökei, sem a webhely létrehozásában, készítésében és terjesztésében részt vevo személyek vagy szervezetek nem tartoznak felelosséggel egyetlen személynek vagy szervezetnek sem a webhely használatából eredo esetleges károkért vagy veszteségekért. Például a fentiek általános érvényét nem érintve a TBSEL, illetve a vele kapcsolatban álló személyek és szervezetek nem tartoznak felelosséggel a weboldalon szereplo adatok, információk, vélemények vagy más anyagok felhasználásából, vagy az azokra való támaszkodásból eredo, vagy hibás muködéssel, hibákkal, mulasztásokkal, üzemszünettel, törlodéssel, üzemelés lelassulásával, számítógépes vírussal, lopással, megsemmisüléssel vagy jogosulatlan behatolással kapcsolatos igényekkel kapcsolatban. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TBSL nem felelos más elofizetok vagy harmadik felek semmilyen rágalmazó, sérto vagy jogellenes cselekedetéért.

JOGI KÉRDÉSEK

Ellenkezo értelmu rendelkezés hiányában a Cartoon Network webhely anyagai kizárólagosan szórakoztatási, valamint Európában, gyarmatain, védnöksége alatti területein elérheto programok és egyéb termékek reklámozására szolgálnak. A webhelyet a TBSEL muködteti és tartja fenn londoni irodáiból. A TBSL nem tesz semmiféle állítást arra vonatkozólag, hogy a webhely anyagai helyénvalók vagy használatra alkalmasak-e más helyrol. A webhelyet más helyrol eléro felhasználók azt kizárólag saját kezdeményezésükre teszik és a helyi vonatkozó törvények betartása amennyiben vannak, saját felelosségük.

A felhasználási feltételek értelmezésére és érvényre juttatására Anglia és Wales jogrendje az irányadó. A TBSL, Ön vagy mások részérol a felhasználási feltételek érvényre jutattására irányuló eljárásban vagy a webhellyel kapcsolatos bármely ügyben kizárólagosan Anglia és Wales bíróságai az illetékesek. Ha e megállapodás bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, vagy bármilyen okból végrehajthatatlan, akkor a kérdéses rendelkezést e megállapodástól elválaszthatónak kell tekinteni, amely elválasztás nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Ez a megállapodás a benne foglalt ügyben a felek közötti megállapodás egészét jelenti, módosítani csak írásban lehet a TBSEL aláírásával.